Optikai SzaküzletTermékekKiegészítő Termékek

 

 

 

Szemüvegkészítés

Kontaktlencse ápolószerek

Szemüvegjavítás

Alkatrészek pótlása (csavar, szár, szárvég, orrtámasz),
Akár helyben történő szemüvegjavítás
Keret forrasztás
Szárbevonat fémallergiára ill. érzékeny bőrűek számára,
Szemüveg adaptálás,
Szemüveg bemérés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

Érvényes: 2019. évtől

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadta: Szabados Enikő

 

 

 

 

 

1.0 verzió

 

 

 

 

 

 

 

1.     Bevezetés

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szamel-Med Bt (2340 Kiskunlacháza Dózsa György út 153. Cégjegyzékszám:13-06-059838; Ügyvezető: Szabados Enikő ; E-mail cím: optika@szamel.hu; Telefonszám: 06-24-535-025), mint Adatkezelő által rögzített elveket, különös tekintettel a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során figyelembe vegye az EU 2016/679-es rendeletet (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról), azaz GDPR; 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt (Info törvény) és a 1997. évi XLVII. törvény (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és védelméről és annak rendelkezéseit megtartva járjon el. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) az Adatkezelő és az ügyfelei között létrejött szerződés elválaszthatatlan részre.

Az Adatkezelővel kötött szerződés aláírásával elismerik, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelőnek megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat az adatkezelő az adatbázisában rögzítse  a törvényi kötelezettségeknek megfelelve, továbbá üzleti és kommunikációs célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól tájékoztatást kapjanak. 

Adatkezelő kapcsolattartó: Szabados Enikő

E-mail cím: optika@szamel.hu

Telefonszám: 06-24-535-025

2.     Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozórmely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

3.     Elvek

A GDPR törvénnyel összeghangban (5.cikk) az alábbi elvek alapján kezeljük.

(1)A személyes adatok:

a)     kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

b)     gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

c)     az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

d)     pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

e)     tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

f)      kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

4.     Adatkezelés célja és jogalapja

 

Az adatkezelés célja a Szamel-Med Bt-vel kapcsolatban léMunkavállalók, továbbá Megrendelők és Megbízott szolgáltatók (Szállítók) kapcsolattartóinak, mint Ügyfelek, beazonosítása.

 Az adatkezelés történhet:

-        a szolgáltatás nyújtás és a megrendelés teljesítése érdekében;

-        jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

-        az érintett hozzájárulása alapján;

-        az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke alapján

 

5.     Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

 

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van). 

 

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szamel-Med Bt vezetői, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait meg kell semmisíteni és törölni kell az e-mail rendszerből is. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

 

6.     Megrendelők, Ügyfelek adatainak kezelése

6.1 Megrendelői adatok

A páciensektől az alábbi adatok gyűjtése történik a megfelelő szolgáltatás nyújtása -, a  megrendelés teljesítése -, illetve kapcsolattartás céljából:

-         név

-        születési név

-        lakcím

-        születési idő

-        tajszám

-        telefonszám

-        egészségügyi adatok

 

Egészségügyi péntártagság esetén:

 

-        pénztártag neve

-        tagsági azonosító

-        anyja neve

-        lakcím

-        születési idő

-        jogosult neve

 

 

6.1.1 Az adatkezeléssel érintett folyamat

-        Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a szolgáltatásról

-        Az érintett saját belátása alapján befolyásmentesen, önkéntesen dönt az adatkezelő szolgáltatásának igénybevételéről. Amennyiben azt igénybe kívánja venni, úgy hozzájáruló nyilatkozatot és megrendelést tölt ki.

-        A hozzájáruló nyilatkozatot és a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges, kapcsolódó egészségügyi adatokat dokumentációval együtt az adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerében és papír alapon letárolja.

-        Az érintett az adatkezelés céljával összhangban önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott elérhetőségén keresztül az adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a nyújtandó vagy nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

6.1.2 Megrendelés nyújtásához kapcsolódó törvnyek

A 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az említett törvény rendelkezése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk 1. bek. alapján a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Ennek megfelelően, az Adatkezelő - figyelembe véve az elérhető technológiát - ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

 

A 2011. évi CXII. törvény 6. § 5. bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

-         a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

-        a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

 

Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja  az adatkezelési tájékoztatóban. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, jogos érdek és törvényi jogalap

A személyes adatok címzettjei: Szamel-Med Bt vezetői és az adatok feldolgozását elősegítő dolgozói

A személyes adatok tárolásának időtartama: 

-        az egészségügyi dokumentációt és az egészségügyi adatot a 1997. évii XLVII törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig,

-        személyes adatok tárolásának időtartama (bizonylat kiállítása esetén) a 2000. évi C törvény 169 § (2) bekezdése alapján 8+1 év

6.2 Szállítók

Az Ügyfelek kapcsolattartóiról az alábbi adatok gyűjtése történik kapcsolattartás, szerződéskötés, megrendelés teljesítése, szerződés/megrendelés megszüntetése céljából, természetes személyeként:

-        név

-        telefonszám

-        e-mail cím

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, közös érdek

A személyes adatok címzettjei: Szamel-Med Bt vezetői és dolgozói

A személyes adatok tárolásának időtartama: az éritett hozzájárulásának visszavonásáig

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

(1)   Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a)

az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b)

az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c)

a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d)

a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e)

adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f)

adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a)

  a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b)

az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c)

a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d)

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e)

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f)

a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(3)   Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal

 

7.     Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Szamel-Med Bt jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a páciensként, vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: 

-        név

-        cím

Az adatkezelés jogalapja: törvényi jogalap

A személyes adatok címzettjei: a Szamel-Med Bt vezetői, dolgozói, adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 8+1 év

8.     Honlap (www.szamel.hu)

A Szamel-Med Bt.  honlapot üzemeltet a cég szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében.

Weboldalon törtéüzenet küldés önkéntes.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettjei: Szamel-Med Bt vezetői, adatfeldolgozói, weblapüzemeltető dolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az éritett hozzájárulásának visszavonásáig

9.     Garancia

Az adatkezelő szolgáltatásának megrendelésével, hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás igénybevétele után az adatokat a garancia ideje alatt az adatkezelő és az adatfeldolgozó megőrizze a garancia érvényesítése céljából.  

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség, jogos érdek

A személyes adatok címzettjei: a Szamel-Med Bt vezetői, dolgozói, adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: garancia lejártata

10.  Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozás és adatkezelés is Európai Unión belül történik. Az adatkezelő az adatkezelési folyamataihoz fent tartja a jogát, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat megfelelő biztonsággal kezelik, melyről az adatkezelőt írásban tájékoztatják.

Abban az esetben, ha az adatkezelő egy adatfeldolgozónak átadja a személyes adatokat további felhasználásra és a szerződés lejárta után azokat az adatfeldolgozónak haladéktalanul törölnie kell, majd erről írásbeli értesítést kell kapnia az adatkezelőnek.

11.  Címzettek:

A Szamel-Med Bt-vel kapcsolatban álló személyek tudomásul veszik, hogy adataikat címzettek részére továbbíthatják szolgáltatás nyújtás teljesítése érdekében.

12.  Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatkezelővel kötött szerződés, megrendelés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére törtéadattovábbításhoz hozzájárultak, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

 

13.  Adatok átadása továbbítása

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

·         ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;

·         azt számunkra jogszabály írja elő; vagy

·         az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld a törlés tényél.

14.  Adatváltozás bejelentése

A saját rendelkezési körükbe tartozó, az adatkezelő által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

15.  Érintettek jogai

15.1 Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbításáról 3. félnek, illetve a jogalapjáról és címzettjél.

A tájékoztatás iránti kérelmet írásban – postai úton, illetve elektronikusan kérhetnek az érintettek az adatvédelmi azonosítójára hivatkozva.  Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az adatkezelő költségtérítést számít fel.

 

15.2 Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az érintettet.

15.3 Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre, illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

15.4 Tiltakozás

Az érintettek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

·         ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy

·         ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy

·         törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az adatkezelő megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

15.5 Álnevesítés

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 

Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

16.  Adatkezelő kötelessége

Az adatkezelő köteles az érintett megkeresésére 30 napon belül írásban reagálni. Ennyi átfutási szükséges a cég korlátozott létszáma miatt, illetve egy esetleges törlés esetén átfusson minden törlési folyamat a rendszeren pl.: e-mail mentés, archiválás.

 

17.  Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest Pf.:5) továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.